Right On Là Gì

  -  
Dưới đấy là đều chủng loại câu tất cả cất từ bỏ "right on", vào cỗ tự điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta rất có thể xem thêm phần lớn mẫu câu này để tại vị câu vào trường hợp đề nghị đặt câu với trường đoản cú right on, hoặc tìm hiểu thêm ngữ chình họa áp dụng trường đoản cú right on vào bộ từ bỏ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Right on the beat.

Bạn đang xem: Right on là gì

2. Right on time, Saul.

3. I"m right on hyên.

4. Put it right on them!

5. Right on the kitchen table.

6. It gets right on my wiông chồng.

7. The plane arrived right on time.

8. The train arrived right on time .

9. The project is right on schedule.

10. The bus came right on time.

11. The brothers kept right on yodelling.

12. We are still right on target.

13. But get right on it, buddy.

14. right on North 3rd to lớn the dnppower.com.vnaduct...

15. The train pulled in right on time.

16. Her estimate was right on the nose.

17. His prediction was right on the money.

18. Marty kissed me right on the lips !

19. His remark was right on the button.

20. It says so right on the cover.

21. Four assassins lidnppower.com.vnng right on our doorstep.

22. Waterloo bears didnppower.com.vnne right on its crupper.

23. Says so right on his business thẻ.

24. They snatched Tom right on the button.

25. His answer was right on the beam.

26. The town is right on the border.

Xem thêm: Where Are You Là Gì Đang Xem, Are Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

27. That hat looks just right on you.

28. His message was right on the button.

29. There"s a hurricane right on top of them.

30. Our hotel is right on the main drag.

31. They live sầu right on the edge of town.

32. His uncle Jed was right on the job.

33. There"s a lovely park right on our doorstep.

34. They both had some right on their side.

35. Parker"s column on teenage sexuality is right on.

36. The weather forecast was right on the button.

37. The bombs went down—wham!—right on target.

38. The pupil"s answer was right on the beam.

39. Our year-over results were right on target.

40. Parked right on the street running along the plant.

41. Each day, right on time, the bomb craters appear.

42. 6 Parker"s column on teenage sexuality is right on.

43. Kednppower.com.vnn arrived right on cue to care for Harry.

44. The prediction for snow was right on the button.

45. Here it comes, right on course, with pinpoint accuracy.

46. 18 They live sầu right on the edge of town.

47. Wow! You"ve sầu got the beach right on your doorstep !

48. We were still right on target for our deadline.

49. The trainee checked out all right on his first flight.

Xem thêm: Xem Phim Tía Tui Là Cao Thủ Hd Vietsub, Nhân Sinh Cảm Ngộ

50. Politically speaking(http://Sentencedict.com), his jibes were right on target.