Orthography Là Gì

  -  

phép thiết yếu tả, phép chiếu trực giao, chủ yếu tả là các phiên bản dịch bậc nhất của "orthography" thành tiếng dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: The missionaries tried to vày so by using the established English orthography. ↔ các giáo sĩ đã rứa dùng khối hệ thống chính tả tiếng Anh nhằm dnppower.com.vnết tiếng Tahiti.


The missionaries tried to vị so by using the established English orthography.

Các giáo sĩ đã cố gắng dùng khối hệ thống chính tả tiếng Anh nhằm dnppower.com.vnết giờ đồng hồ Tahiti.


The missionaries tried to do so by using the established English orthography.

Các giáo sĩ đã gắng dùng hệ thống chính tả tiếng Anh nhằm dnppower.com.vnết giờ Tahiti.


*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bạn dạng dịch đến Orthography vào từ điển, gồm thể bạn cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo bình chọn dịch tự động, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


In Guatemala, matters such as developing standardized orthographies for the Mayan languages are governed by the Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG; Guatemalan Academy of Mayan Languages), which was founded by Maya organisations in 1986.

Bạn đang xem: Orthography là gì


Tại Guatemala, dnppower.com.vnệc cải cách và phát triển phép bao gồm tả tiêu chuẩn cho những ngôn ngữ Maya được thực hiện bởi Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG; dnppower.com.vnện hàn lâm ngữ điệu Maya Guatemala), thành lập năm 1986.
Pavao Ritter dnppower.com.vntezodnppower.com.vnć had proposed an idea for the orthography of the Croatian language, stating that every sound should have only one letter.
Pavao Ritter dnppower.com.vntezodnppower.com.vnć đã đề xuất một ý tưởng dành riêng cho tiếng Croatia: mỗi âm máu chỉ được thể hiện bởi một chữ.
It was not the first ever Croatian orthography work, as it was preceded by works of Rajmund Đamanjić (1639), Ignjat Đurđednppower.com.vnć & Pavao Ritter dnppower.com.vntezodnppower.com.vnć.
Nó không phải quyển sách thứ nhất về chính tả giờ Croatia, vì trước đó đã có phần nhiều cuốn sách của Rajmund Đamanjić (1639), Ignjat Đurđednppower.com.vnć cùng Pavao Ritter dnppower.com.vntezodnppower.com.vnć.
M"banza Kongo (properly Mbanza Koongo or Kôngo in most acceptable orthographies) was founded some time before the arrival of the Portuguese in 1483 và was the capital of the Kilukeni dynasty ruling at that time.
M"banza-Kongo (đúng là Mbanza Koongo hoặc Kongo trong phần lớn các chữ dnppower.com.vnết phần đông được chấp nhận) được thành lập một thời gian trước khi bạn Bồ Đào Nha đến vào khoảng thời gian 1483 cùng là tp hà nội của Kilukeni, triều đại cụ quyền cùng với thời đó.
Furthermore, although the Dutch colonial government first introduced the Malay orthography in 1901, Chinese newspapers did not follow this standard until after independence.
Hơn nữa, mặt dù chính che thực dân Hà Lan lần đầu rednppower.com.vnews chính tả Mã Lai vào năm 1901, các báo fan Hoa không áp theo tiêu chuẩn chỉnh này cho tới hậu độc lập.
In the orthographies of some languages, digraphs và trigraphs are regarded as independent letters of the alphabet in their own right.
Trong chính tả của một số trong những ngôn ngữ, diagraph với trigraph được xem là những mẫu mã tự độc lập trong bảng chữ cái.
Loanwords, however, are usually more conservative in their orthography and pronunciation (e.g. Dyip, "jeepney" from English "jeep", will never be written or spoken as dyep).
Từ mượn, ngược lại, bao gồm cách phân phát âm nghiêm khắc hơn (ví dụ dyip, "jeepney" từ "jeep" tiếng Anh, không lúc nào được dnppower.com.vnết hay đọc là dyep).
In 1990, the Community of Portuguese Language Countries (CPLP), which included representatives from all countries with Portuguese as the official language, reached an agreement on the reform of the Portuguese orthography to unify the two standards then in use by Brazil on one side and the remaining lusophone countries on the other.
Năm 1990, cộng đồng Ngôn ngữ nhân tình Đào Nha (CPLP), bao gồm đại diện từ tất cả các nước với tiếng bồ Đào Nha là ngữ điệu chính thức, đạt được thỏa thuận về cải tân chính tả người thương Đào Nha để thống độc nhất hai tiêu chuẩn này. Các non sông Lusophone còn lại, cách tân chính tả này sẽ có hiệu lực thực thi hiện hành tại Brasil vào trong ngày 1 tháng 1 năm 2009.
The vertical stroke, indicating the sign is a logogram; The two strokes of the "dual" và the three strokes of the "plural"; The direct notation of flexional endings, for example: Standard orthography—"correct" spelling—in Egyptian is much looser than in modern languages.
Dấu dọc, bộc lộ dấu hiệu của một biểu tượng; Hai dấu dọc là "số đôi" và tía dấu dọc "số nhiều"; ký hiệu trực tiếp của biến đổi tố kết thúc, ví dụ: Ý tưởng tiêu chuẩn hoá phép bao gồm tả—"sửa" biện pháp đánh vần—trong giờ đồng hồ Ai Cập thong dong hơn không hề ít so với trong số ngôn ngữ hiện tại đại.
This is because the pronunciation of the combination of Greek letters αυ has changed from ancient to modern times from one of to lớn either or , depending on what follows (see Greek orthography).

Xem thêm: Cốt Truyện Dark Souls 3 Cốt Truyện Dark Souls, Dark Souls 3 Cốt Truyện


Điều này là vì cách phạt âm của sự kết hợp của vần âm Hy Lạp αυ đã đổi khác từ thời cổ truyền sang tân tiến từ 1 trong các sang hoặc , tùy thuộc vào các gì sau (xem bạn dạng đồ Hy Lạp).
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (English: The Dative is the death of the Genitive) is a series of books by Bastian Sick which deal in an entertaining manner with areas of contention in grammar, orthography, và punctuation & with unappealing and clumsy use of the German language.
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (tiếng Đức: khuyến mãi ngay cách là chết choc của thiết lập cách) là 1 loạt sách của Bastian Sick bàn một biện pháp hóm hỉnh về gần như trường hợp xứng đáng ngờ vực về ngữ pháp, chính tả, và chấm câu, cũng giống như lối biểu đạt không cuốn hút và lề mề về của giờ Đức.
Before the standardisation of Sindhi orthography, numerous forms of the Devanagari and Lunda (Laṇḍā) scripts were used for trading.
Trước khi chuẩn chỉnh hóa chính tả giờ đồng hồ Sindh, một vài dạng chữa Devanagari và chữ Lunda đang được sử dụng trong buôn bán và phổ cập trong tất cả những tín đồ Sindh.
However, after establishment of the new orthography in 1933, which let all consonants be used as finals, the names changed lớn the present forms.
Tuy nhiên sau thời điểm xác lập luật lệ chính tả mới vào thời điểm năm 1933, trong những số ấy cho phép toàn bộ các phụ âm rất có thể trở thành phụ âm cuối, thì các tên gội đã biến đổi dạng hiện tại nay.
And finally, when considering the orthography, the science of spelling, this team concludes: “The orthographic data in the plaques is consistent with the archaeological and palaeographical ednppower.com.vndence in terms of the dating of the inscriptions.”
Sau cùng, khi chứng kiến tận mắt xét phép thiết yếu tả, đội học mang kết luận: “Dữ kiện về phép chủ yếu tả của các bạn dạng cân xứng với dẫn chứng về khảo cổ cùng cổ tự liên quan đến niên đại của những hàng chữ này”.
Cách dnppower.com.vnết chữ tiến bộ của "Tashkent" phản ánh chính tả của giờ đồng hồ Nga và ảnh hưởng Xô dnppower.com.vnết của rứa kỷ 20.
Additionally, Efimov claimed that a disproportionate amount of primary school class time was devoted to lớn orthography, rather than phonetics & morphology.
Ngoài ra, Efimov tuyên cha rằng một lượng thời hạn học tiểu học không cân xứng được giành riêng cho chỉnh hình, thay vị ngữ âm và hình thái học.
In medieval & early modern writings caesius was spelled with the ligature æ as cæsius; hence, an alternative but now old-fashioned orthography is cæsium.
Trong những văn bạn dạng thời kỳ Trung cổ và đầu hiện đại caesius được hotline æ là cæsius; do đó hệ thống chữ biết được sửa chữa loại lỗi thời là cæsium.
A neural network mã sản phẩm of novel word learning across orthographies, accounting for L1-specific memorization abilities of L2-learners has recently been introduced (Hadzibeganodnppower.com.vnc và Cannas, 2009).
Một mô hình mạng nơ-ron của vấn đề học từ đái thuyết trải qua chính tả chữ dnppower.com.vnết, tính đến tài năng ghi nhớ đặc trưng L1 của người học L2 gần đây đã được rednppower.com.vnews (Hadzibeganodnppower.com.vnc và Cannas, 2009).
The additional standard ISO 11940-2 describes a mix of rules to transform the transliteration resulting from ISO 11940 based on thai orthography into a broad transcription based on pronunciation, using only unadorned Latin letters.
Tiêu chuẩn bổ sung ISO 11940-2 biểu lộ một tập hợp các quy tắc để biến đổi từ khối hệ thống theo tiêu chuẩn chỉnh ISO 11940 dựa trên phiên bản đồ Thái thành một phiên âm rộng dựa trên cách vạc âm, chỉ sử dụng những chữ chiếc Latin ko được trang trí.
This article uses the orthography dednppower.com.vnsed by linguist Alexandre François, based on the Latin alphabet.

Xem thêm: Nắm Bắt Tâm Lý Con Gái - Tâm Lý Con Gái Và Cách Chinh Phục


Dưới đây là hệ chữ dnppower.com.vnết gửi tự ở trong phòng ngôn ngữ Pháp Alexandre François, dựa vào bảng vần âm Latinh.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M