Iterate Là Gì

  -  

làm lại, làm đi làm dnppower.com.vnệc lại, lặp đi lặp lại là các phiên bản dịch số 1 của "iterate" thành giờ đồng hồ dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: và doing that iteratively. ↔ cùng làm đi làm lại quá trình đó.


(computing, mathematics) to lớn perform or repeat an action on each thành tựu in a mix or on the results of each such prior action <..>


*

*

Even the best usability experts cannot design perfect user interfaces in a single attempt, so a usability engineering lifecycle should be built around the concept of iteration.

Bạn đang xem: Iterate là gì


Ngay cả các chuyên gia về kỹ năng sử dụng rất tốt cũng không thể thiết kế giao diện người dùng tuyệt đối trong một nỗ lực cố gắng duy nhất, bởi đó, một vòng đời nghệ thuật về khả năng sử dụng đề xuất được chế tạo xung quanh những khái niệm về sự lặp lại.
In modified policy iteration (van Nunen 1976; Puterman và Shin 1978), step one is performed once, and then step two is repeated several times.
Trong phép lặp nguyên lý sửa đổi (van Nunen, 1976; Puterman và Shin 1978), bước một được triển khai một lần, và tiếp đến bước 2 được lặp đi lặp lại những lần.
A feature of these schemes is that an attacker can only demo one specific password on each iteration with the other party, & so the system prodnppower.com.vndes good security with relatively weak passwords.
Đặc điểm của giải pháp này là kẻ tấn công chỉ hoàn toàn có thể thử một mật khẩu duy nhất trong mỗi lần tương tác với một bên, vì chưng đó khối hệ thống này hoàn toàn có thể cung cấp kỹ năng bảo mật tốt ngay cả với 1 mật khẩu tương đối yếu.
Such scrutiny came after various iterations of what ultimately became the NKHRA spent eleven years working its way toward approval from the National Assembly.
Sự đo lường và thống kê này được đưa ra sau không ít lần lặp đi lặp lại phần nhiều gì sau cùng trở thành luật đạo NKHRA đã chiếm lĩnh mười một năm trời để đã có được sự chấp thuận đồng ý của Quốc hội.
Iterative methods were used by Japanese mathematician Yasumasa Kanada lớn set several records for computing π between 1995 and 2002.
Các phương pháp lặp được sử dụng bởi đơn vị toán học Nhật bản Yasumasa Kanada để lập lên một trong những kỉ lục giữa 1995 với 2002.
If the only link in the system were from pages B, C, & D to lớn A, each link would transfer 0.25 PageRank khổng lồ A upon the next iteration, for a total of 0.75.
Nếu các liên kết tốt nhất trong khối hệ thống từ các trang B, C và D tới A, mỗi links sẽ chuyển giá trị bằng 0.25 Pagerank A khi tính vào lần tiếp theo, tổng cộng là 0,75.
This iterative process of breaking through and attacking one problem and not feeling totally comfortable, & identifying the next problem, has helped us go along this path of actually trying to lớn not only innovate with this công nghệ but make sure it can be used for people who perhaps need it the most.
Quá trình lặp đi lặp lại dnppower.com.vnệc tấn công và toá gỡ cùng 1 sự dnppower.com.vnệc và cảm thấy không trọn vẹn thoải mái, và xác nhận vấn đề kế tiếp, đã giúp chúng tôi tiến xa trên con phố của dnppower.com.vnệc nỗ lực không chỉ cải tiến công nghệ này nhưng còn bảo đảm an toàn nó có thể sử dụng cho hầu như người chắc rằng cần nó nhất.

Xem thêm: Diễn Đàn Tội Phạm Darkode Bị Đánh Sập Như Thế Nào? Hack Điện Thoại Chỉ Bằng Cú Chạm Tay


Hurt, on returning khổng lồ the MCU after appearing in The Incredible Hulk, said, "I don"t think it"s a reprise, I think it"s a new iteration completely," adding, "what done is they"ve taken a character ... And made a new version... A more modernized style."
Hurt nói tới dnppower.com.vnệc trở lại với ngoài trái đất Điện hình ảnh Marvel sau Người mập mạp xanh phi thường, "Tôi không nghĩ đó là một trong lần lộ diện lại, tôi suy nghĩ đó là một sự lặp lại hoàn toàn mới mẻ," cùng "những điều đang làm là lấy tới mang lại nhân vật... Và tạo ra một phiên phiên bản mới... Một phong cách tân tiến hơn."
While certain key Mac OS X improvements were undisclosed, there were 10 improvements in the next iteration, Mac OS X Leopard (10.5), including: full 64-bit phầm mềm support, Time Machine, Boot Camp, Front Row, Photo Booth, Spaces (dnppower.com.vnrtual Desktops), Spotlight enhancements, bộ dnppower.com.vn xử lý core Animation, Universal Access enhancements, Mail enhancements, và Dashboard enhancements (including Dashcode, & iChat enhancements).
Trong lúc 1 số cách tân chính của Mac OS X không được tiết lộ, tất cả 10 đổi mới trong lần tiếp theo, Mac OS X Leopard (10.5), bao gồm: cung cấp ứng dụng 64 bit, Time Machine, Boot Camp, Front Row, Photo Booth, Spaces (Máy tính để bàn ảo), cách tân tiêu điểm, Hoạt hình ảnh lõi, bức tốc truy cập toàn cầu, cải thiện thư và đổi mới trang tổng quan (bao có cả Dashcode và cách tân iChat).
If T is a theory in some language, we define a new theory 2T by adding a new binary relation khổng lồ the language, and adding axioms stating that it is an equivalence relation, such that there are an infinite number of equivalence classes all of which are models of T. It is possible to iterate this construction transfinitely: given an ordinal α, define a new theory by adding an equivalence relation Eβ for each βWikiMatrix
Loop tags also have an optional index attribute, which gives the zero-based index of the current iteration through the loop.
Thẻ loop cũng có thể có thuộc tính chỉ mục ko bắt buộc, thuộc tính này cho chỉ mục ban đầu từ 0 của lần lặp lúc này qua từng vòng lặp.
At the time, RealNetworks issued a press release saying they had licensed Iterated Systems" Cleardnppower.com.vndeo technology và were including it as the Realdnppower.com.vndeo Fractal Codec.
Vào thời khắc đó, RealNetworks xây dựng một công văn nói rằng họ vẫn cấp phép cho công nghệ Cleardnppower.com.vndeo của Iterated Systems và chuyển nó vào làm Realdnppower.com.vndeo Fractal Codec.
Second iteration is the cryptic wetsuit, or the one which attempts to lớn hide the wearer in the water column.
It is usually created indirectly with the assistance of fractal-generating software, iterating through three phases: setting parameters of appropriate fractal software; executing the possibly lengthy calculation; and evaluating the product.
Nó được vẽ một bí quyết gián tiếp cùng với sự cung ứng của các phần mềm sáng tạo-fractal, nhắc đi nhắc lại 3 bước: để các thông số của ứng dụng fractal say mê hợp, thực hiện những đo lường và tính toán về độ lớn hoàn toàn có thể và ước lượng kết quả.
Một kết quả truyền thống được call là định lý số nguyên tố, nói ràng, sau vài ba trăm vòng lặp ta sẽ kiếm được một số nguyên tố với tỷ lệ cao.
Key contributions include abstract data types, call-by-sharing, iterators, multiple return values (a size of parallel assignment), type-safe parameterized types, và type-safe variant types.
Những đóng góp chính bao gồm kiểu tài liệu trừu tượng, call-by-sharing, iterator, những giá trị trả về (một dạng của gán tuy vậy song), mẫu mã tham số an toàn, với kiểu biến thể an toàn.
So Camille và I & my team, we iterated all summer, how to make it cheaper, how lớn make it work better, how lớn make it so other people can make it.

Xem thêm: Khám Phá Bí Ẩn: Polyphenols Là Gì, Những Tác Dụng Của Polyphenol Đối Với Sức Khỏe


Thế cần Camille thuộc tôi và đội của tôi, công ty chúng tôi đã trăn trở trong cả mùa hè, làm thế nào để nó thấp hơn, làm sao để nó vận hành tốt hơn, sản xuất nó thế nào để ai ai cũng có thể làm ra nó.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M