Hypotenuse Là Gì

  -  
The remainder of the flag is medium blue with seven full five-pointed white stars and two half stars top and bottom along the hypotenuse of the triangle.

Bạn đang xem: Hypotenuse là gì


Phần còn lại của lá cờ là màu xanh vừa với bảy ngôi sao trắng năm cạnh và hai ngôi sao nửa sao trên và dưới cùng theo cạnh huyền của tam giác.
Well, the hypotenuse is going to be the same regardless of which angle you pick, so the hypotenuse is now going to be 5, so it"s 4/ 5.
Vâng, Pitago là có là như vậy bất kể góc mà bạn chọn, Vì vậy, Pitago bây giờ sẽ là 5, Vì vậy, nó là 4/ 5.
For example, the starting center triangle can be replicated and used as a triangle C on its hypotenuse, and two similar right triangles (A and B ) constructed on the other two sides, formed by dividing the central triangle by its altitude.
Ví dụ, tam giác vuông ở trung tâm có thể dựng lại được và sử dụng tam giác C đặt trên cạnh huyền của nó, và hai tam giác (A và B) dựng trên hai cạnh kề, dựng bằng cách chia tam giác ở trung tâm bởi đường cao kéo từ đỉnh góc vuông.
The "hypotenuse" is the base of the tetrahedron at the back of the figure, and the "legs" are the three sides emanating from the vertex in the foreground.
"Cạnh huyền" là mặt đáy của tứ diện ở mặt sau của hình, và "các chân" là ba mặt xuất phát từ đỉnh góc khối vuông.
The ratio of the opposite to the hypotenuse is always going to be the same, even if the actual triangle were a larger triangle or a smaller one.
Tỷ lệ của các đối diện để Pitago là luôn luôn có là như vậy, ngay cả khi tam giác thực tế đã là một tam giác lớn hơn hoặc một trong những nhỏ hơn.
One can arrive at the Pythagorean theorem by studying how changes in a side produce a change in the hypotenuse and employing calculus.
Có thể đi đến định lý Pytago bằng cách nghiên cứu sự thay đổi của một cạnh kề tạo ra thay đổi như thế nào đối với cạnh huyền và áp dụng phương pháp vi tích phân.
These form two sides of a triangle, CDE, which (with E chosen so CE is perpendicular to the hypotenuse) is a right triangle approximately similar to ABC.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Chơi Rise Of The Kings Trên Điện Thoại Android, Iphone


Chúng tạo thành hai cạnh của một tam giác, CDE, trong đó (với E được chọn sao cho CE vuông góc với cạnh huyền) nó là tam giác gần đồng dạng với ABC.
So the cosine of this angle using the SOH- CAH- TOA definition is square root of 3 -- the adjacent side -- over the hypotenuse 1.
Vì vậy cô sin này góc sử dụng SOH- CAH- TOA định nghĩa là căn bậc hai của 3 -- bên cạnh -- qua Pitago 1.
Ancient Egyptian mathematicians had a grasp of the principles underlying the Pythagorean theorem, knowing, for example, that a triangle had a right angle opposite the hypotenuse when its sides were in a 3–4–5 ratio.
Những nhà toán học Ai Cập cổ đại đã nắm được các nguyên tắc cơ bản của định lý Pythagore, ví dụ như họ biết rằng một tam giác có một góc vuông đối diện với cạnh huyền khi các cạnh của nó có tỷ lệ 3-4-5.
For each natural number n, there exist at least n different Pythagorean triples with the same hypotenuse.
The stories in his book prove that it "s surprising and astonishing , as surely as the square of the hypotenuse of a right triangle equals the sum of the square of its two other sides .
Những câu chuyện kể trong sách của anh ấy cho thấy những điều bất ngờ thú vị và không kém phần đúng đắn như định lý bình phương cạnh huyền của một tam giác vuông bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông .
Its shape very roughly approximates a right triangle, with the hypotenuse corresponding to the peaks of the Sobaek mountains.
Hình dạng của thành phố gần như tam giác vuông, với cạnh huyền tương ứng với các đỉnh của dãy núi Sobaek.
Mathematical and logical propositions (e.g. "that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the two sides") are examples of the first, while propositions involving some contingent observation of the world (e.g. "the sun rises in the East") are examples of the second.

Xem thêm: Divinity: Original Sin 2 - Download Game Divinity Original Sin 2


Các mệnh đề toán học và lôgic (chẳng hạn, "bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông") là các ví dụ của các quan hệ của ý niệm, còn các mệnh đề có liên quan đến quan sát nào đó về thế giới (chẳng hạn, "ngày mai mặt trời sẽ mọc") là các ví dụ của sự kiện thực tế.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M