Hướng Dẫn Cài Theme Win 7

  -  
","product_id":0,"type":0,"date":1304417007,"date_text":"11 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4125\/275392\/cach-tao-theme-win-7-tao-thanh-file-co-the-cai-cho-cac-may-chay-win7-khac-duoc.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"cholinhkien","name":"Tran Quynh Nhung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"cholinhkien.net


Bạn đang xem: Hướng dẫn cài theme win 7

*Xem thêm: Tải Game Nuôi Rồng Chiến Đấu, Game Nuôi Rồng Chiến Đấu Dragon Mania Legends 5

Tự tạo theme cho win7 Hiện nay có rất nhiều theme có sẵn giúp bạn chỉnh sửa giao diện cho win7 và vista. Tuy nhiên nếu bạn muốn tạo 1 theme chứa wallpaper của mình hay bật 1 đoạn nhạc mình thích khi khởi động win, login hay logout? Dưới đây ta sẽ sử dụng cách đơn giản nhất để tự tạo 1 theme riêng cho mình. Đầu tiên,kích chuột phải vào desktop chọn personalization, click vào 1 theme aoer bất kì nào đó. Để thay đổi các desktopbackground, click vào desktopbackground bên dưới, chọn browse dẫn tới thư mục chứa ảnh của bạn, click vào các bức ảnh bạn muốn là hình nền hoặc chọn select all. Chọn cách thể hiện wallpaper, thời gian thay đổi các wallpaper ở bên dưới. Nếu muốn các bức ảnh thay đổi lần lượt, check vào shuffle -> chon save change để lưu lại
*
Để thay đổi màu sắc theme chọn window color, tùy chỉnh theo ý thích của bạn Để thay đổi âm thanh chọn sound(cái này là sở thích của tôi), chọn action muốn thay đổi âm thanh, browse tới nơi chứa file âm thanh đó(chú ý là file này phải ngắn thôi vì window sẽ chờ chạy xong file nhạc trước khi kết thúc hành động). Chọn apply để kết thúc.(để cut 1 đoạn nhạc bạn thích, bạn có thể sử dụng nhiều sof khác nhau, tôi khuyến cáo nên dùng total video converter vừa convert định dạng các file, vừa cho phép cut và ghép file) như hình bên dưới mỗi khi tắt máy, win sẽ bật 1 đoạn nhạc trong bài he"s a pirate
*
Để thay đổi screensave chon screen saver, tự chọn theo ý thích của bạn. Cuối cùng để lưu lại theme ta tạo ra, chọn save theme. Theme này sẽ được lưu trong C:Users"tài khoản người dùng"AppDataLocalMicrosoftWin dowsThemes"tên bạn đặt cho nó" Bạn có thể chọn save theme for sharing để chia sẻ với bạn bè.
Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Unsettled Là Gì ? An Unsettled Grave

T\u1ef1 t\u1ea1o theme cho win7 Hi\u1ec7n nay c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u theme c\u00f3 s\u1eb5n gi\u00fap b\u1ea1n ch\u1ec9nh s\u1eeda giao di\u1ec7n cho win7 v\u00e0 vista. Tuy nhi\u00ean n\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n t\u1ea1o 1 theme ch\u1ee9a wallpaper c\u1ee7a m\u00ecnh hay b\u1eadt 1 \u0111o\u1ea1n nh\u1ea1c m\u00ecnh th\u00edch khi kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng win, login hay logout? D\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y ta s\u1ebd s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1ch \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 t\u1ef1 t\u1ea1o 1 theme ri\u00eang cho m\u00ecnh. \u0110\u1ea7u ti\u00ean,k\u00edch chu\u1ed9t ph\u1ea3i v\u00e0o desktop ch\u1ecdn personalization, click v\u00e0o 1 theme aoer b\u1ea5t k\u00ec n\u00e0o \u0111\u00f3. \u0110\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i c\u00e1c desktopbackground, click v\u00e0o desktopbackground b\u00ean d\u01b0\u1edbi, ch\u1ecdn browse d\u1eabn t\u1edbi th\u01b0 m\u1ee5c ch\u1ee9a \u1ea3nh c\u1ee7a b\u1ea1n, click v\u00e0o c\u00e1c b\u1ee9c \u1ea3nh b\u1ea1n mu\u1ed1n l\u00e0 h\u00ecnh n\u1ec1n ho\u1eb7c ch\u1ecdn select all. Ch\u1ecdn c\u00e1ch th\u1ec3 hi\u1ec7n wallpaper, th\u1eddi gian thay \u0111\u1ed5i c\u00e1c wallpaper \u1edf b\u00ean d\u01b0\u1edbi. N\u1ebfu mu\u1ed1n c\u00e1c b\u1ee9c \u1ea3nh thay \u0111\u1ed5i l\u1ea7n l\u01b0\u1ee3t, check v\u00e0o shuffle -> chon save change \u0111\u1ec3 l\u01b0u l\u1ea1i \u0110\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i m\u00e0u s\u1eafc theme ch\u1ecdn window color, t\u00f9y ch\u1ec9nh theo \u00fd th\u00edch c\u1ee7a b\u1ea1n \u0110\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i \u00e2m thanh ch\u1ecdn sound(c\u00e1i n\u00e0y l\u00e0 s\u1edf th\u00edch c\u1ee7a t\u00f4i), ch\u1ecdn action mu\u1ed1n thay \u0111\u1ed5i \u00e2m thanh, browse t\u1edbi n\u01a1i ch\u1ee9a file \u00e2m thanh \u0111\u00f3(ch\u00fa \u00fd l\u00e0 file n\u00e0y ph\u1ea3i ng\u1eafn th\u00f4i v\u00ec window s\u1ebd ch\u1edd ch\u1ea1y xong file nh\u1ea1c tr\u01b0\u1edbc khi k\u1ebft th\u00fac h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng). Ch\u1ecdn apply \u0111\u1ec3 k\u1ebft th\u00fac.(\u0111\u1ec3 cut 1 \u0111o\u1ea1n nh\u1ea1c b\u1ea1n th\u00edch, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng nhi\u1ec1u sof kh\u00e1c nhau, t\u00f4i khuy\u1ebfn c\u00e1o n\u00ean d\u00f9ng total video converter v\u1eeba convert \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng c\u00e1c file, v\u1eeba cho ph\u00e9p cut v\u00e0 gh\u00e9p file) nh\u01b0 h\u00ecnh b\u00ean d\u01b0\u1edbi m\u1ed7i khi t\u1eaft m\u00e1y, win s\u1ebd b\u1eadt 1 \u0111o\u1ea1n nh\u1ea1c trong b\u00e0i he's a pirate \u0110\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i screensave chon screen saver, t\u1ef1 ch\u1ecdn theo \u00fd th\u00edch c\u1ee7a b\u1ea1n. Cu\u1ed1i c\u00f9ng \u0111\u1ec3 l\u01b0u l\u1ea1i theme ta t\u1ea1o ra, ch\u1ecdn save theme. Theme n\u00e0y s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0u trong C:Users\"t\u00e0i kho\u1ea3n ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng\"AppDataLocalMicrosoftWin dowsThemes\"t\u00ean b\u1ea1n \u0111\u1eb7t cho n\u00f3\" B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn save theme for sharing \u0111\u1ec3 chia s\u1ebb v\u1edbi b\u1ea1n b\u00e8.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":275392,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208