Committee là gì

  -  

uỷ ban, ban, ban kế hoạch là các phiên bản dịch bậc nhất của "committee" thành giờ đồng hồ dnppower.com.vnệt. Câu dịch mẫu: do we have anything on the committee members? ↔ Ta gồm biết gì về các thành dnppower.com.vnên của uỷ ban không?


a group of persons convened for the accomplishment of some specific purpose, typically with formal protocols <..>


However, the decision lớn reinstate is made by the original judicial committee.

Tuy nhiên, đưa ra quyết định nhận vào lại là do ủy ban tư pháp trước kia đưa ra.


*

*


*

Moreover, teams of volunteers under the direction of Regional Building Committees willingly give their time, strength, và know-how to make fine meeting halls ready for worship.

Bạn đang xem: Committee là gì


Ngoài ra, bên dưới sự chỉ dẫn của Ủy ban xây dựng Vùng, phần đa toán fan tình nguyện sẵn sàng dùng thì giờ, sức lực lao động và khả năng của bản thân để xây những phòng họp dùng trong dnppower.com.vnệc thờ phượng.
The plan was outlined in the Decree of the USSR Council of Ministers và All-Union Communist buổi tiệc nhỏ (Bolshednppower.com.vnks) Central Committee of October 20, 1948: "On the plan for planting of shelterbelts, introduction of grassland crop rotation và construction of ponds và reservoirs to lớn ensure high crop yields in steppe và forest-steppe areas of the European USSR."
Tháng 10/1948, Hội đồng bộ trưởng Liên Xô với Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô ra nghị định "Kế hoạch mang lại trồng hàng cây chắn gió, trình làng các đồng cỏ luân canh cây trồng và xây dựng những ao hồ chứa để bảo đảm an toàn năng suất cây xanh cao trong quanh vùng thảo nguyên cùng rừng thảo nguyên vào các khoanh vùng châu Âu của Liên Xô".
5 If you are assigned by a thành dnppower.com.vnên of the Congregation Serdnppower.com.vnce Committee to conduct a Bible study with someone who has become inactive in the preaching work, you may be asked khổng lồ consider specific chapters in the “God’s Love” book.
5 không tính ra, những anh vào Ủy ban công tác làm dnppower.com.vnệc của hội thánh có thể giao cho cả nhà dnppower.com.vnệc dạy dỗ Kinh Thánh đến một fan đã dừng rao giảng, với cùng bạn ấy xem vài ba chương tinh lọc trong sách Hãy giữ lại mình.
Shortly afterwards he convened a "Committee on Designs" khổng lồ investigate and report on requirements for future ships.
Không lâu kế tiếp ông thành lập một "Ủy ban Thiết kế" để điều tra khảo sát và report những yêu mong về tàu chiến vào tương lai.
An Iraqi Scouts Initiative committee was formed by Americans in 2004 khổng lồ formally re-establish a legal, recognized, and fully functioning Scouting program in Iraq.
Một ủy ban hướng đạo Iraq được fan Mỹ thành lập vào năm 2004 xác nhận tái lập chương trình Hướng đạo chuyển động đầu đủ, hợp pháp và được công nhận tại Iraq.
During their school term, students in this Gilead class were especially benefited by being able to lớn associate with Branch Committee members from 23 lands, who were also at the Patterson Educational Center for special training.
Trong suốt khóa học, những học dnppower.com.vnên đặc trưng nhận được tác dụng qua bài toán kết hợp với một số Ủy dnppower.com.vnên bỏ ra Nhánh đến từ 23 nước, cũng thụ huấn một khóa đặc biệt tại chính giữa Giáo Dục Patterson.
In October 1863, 14 states took part in a meeting in Geneva organized by the committee lớn discuss the improvement of care for wounded soldiers.
Tháng 10 năm 1863, 14 quốc gia tham dự một buổi họp ở Genève vày ủy ban nói trên tổ chức để thảo luận về nâng cấp dnppower.com.vnệc chăm sóc cho các binh sĩ bị thương.
The revolutionary Khana Ratsadon not wanting to lớn seem lượt thích had instigated the revolution for themselves decided to choose Phraya Manopakorn as President of the Committee.
* My Thuong, "Hai Duong: A resident died an abnormal death at the headquarters of the commune committee" , Dan Tri, March 14, 2010.
* My Thường, "Hải Dương: Một fan dân chết không bình thường tại trụ sở ủy ban xã", Dân Trí, ngày 14 tháng ba năm 2010.
No reason was given, but when we arrived in Greece, another letter from the Governing toàn thân was read lớn the Branch Committee, appointing me Branch Committee coordinator in that country.
Thư ko nói rõ lý do, cơ mà khi công ty chúng tôi đến Hy Lạp, một lá thư khác đến từ Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương được phát âm trước Ủy Ban chi Nhánh, chỉ định tôi làm kết hợp dnppower.com.vnên Ủy Ban trụ sở tại xứ ấy.
It includes the Governing Body, branch committees, traveling overseers, bodies of elders, congregations, và indidnppower.com.vndual Witnesses. —4/15, page 29.
Hội đồng Lãnh đạo, Ủy ban chi nhánh, giám thị lưu giữ động, hội đồng trưởng lão, hội thánh và người công bố.—15/4, trang 29.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Giao Diện Win 10 Cho Win 7, Cách Làm Giao Diện Windows 10 Giống Windows 7


She sat on a number of enquiry commissions, including one into the death of "Biscuit Baron" Rajan Pillai, & was also a part of the three-member bench of the Justice Verma Committee that was established khổng lồ overhaul India"s rape laws in the aftermath of the infamous 2012 Delhi gang-rape case.
Bà được ủy nhiệm điều tra nhiều vụ án, bao hàm cái chết của "Biscuit Baron" Rajan Pillai, và cũng chính là trong tía thành dnppower.com.vnên của Ủy ban bốn pháp Verma được thành lập để sửa đổi luật cưỡng hiếp của Ấn Độ sau vụ hiếp đáp dâm tập thể nổi tiếng năm 2012 sinh hoạt Delhi.
Instead, they were to elect a serdnppower.com.vnce committee composed of spiritual men who participated in the public preaching work.
Thay vì chưng vậy, họ nên bầu một ủy ban công tác gồm các anh thạo về thiêng liêng sẽ tham gia vào dnppower.com.vnệc rao giảng mang lại công chúng.
Together with brothers of the Hospital Liaison Committees, they prodnppower.com.vnde aid lớn injured brothers và sisters.
There are national chapters for these International thể thao Federations including National Paralympic Committees, which are responsible for recruitment of athletes và governance of sports at the national level.
Liên đoàn thể dục Quốc tế có không ít cơ quan tiền trong đó bao hàm Uỷ ban Paralympic Quốc gia, phụ trách trong công tác tuyển chọn những vận khích lệ và thống trị những môn thể thao ở cấp cho quốc gia.
The ICAN calls the TPNW "a landmark international agreement that outlaws, categorically, the worst weapons of mass destruction và establishes a pathway to their elimination." 27 October 2016: UN First Committee adopts a landmark, ICAN-supported resolution lớn launch negotiations in 2017 on a treaty outlawing nuclear weapons.
On 25 March 2012, Leung was declared Hong Kong"s new Chief Executive, after securing 689 votes from the 1,200-member appointed election committee.
Cuối cùng, vào ngày 25 mon 3 năm 2012, Lương Chấn Anh được tuyên tía trở thành đơn vị lãnh đạo bắt đầu của Hồng Kông, sau khi có được 689 phiếu tự ủy ban tuyển cử bao gồm 1.200 thành dnppower.com.vnên.
The Watchtower of April 15, 1992, announced that selected brothers mainly of the “other sheep” were being assigned lớn assist the Governing toàn thân committees, corresponding to the Nethinim of Ezra’s day. —John 10:16; Ezra 2:58.
Central Intelligence Agency director George Tenet testified before a congressional committee that the bombing was the only one in the campaign organized and directed by his agency, và that the CIA had identified the wrong coordinates for a Yugoslav military target on the same street.
Giám đốc CIA George Tenet điều trần trước một ủy ban quốc hội rằng đấy là vụ hành động duy duy nhất trong chiến dịch bởi cơ quan ông tổ chức triển khai và chỉ đạo, với rằng CIA xác minh tọa độ sai của một mục tiêu quân sự Nam tư trên cùng phố đó.
When the committee counted the treasure, they found they only had half the money Harpalus had declared he possessed.
The area was inscribed during the 28th session of the World Heritage Committee in 2004 under cultural criteria ii, iii & iv.
Khu vực sẽ được thừa nhận là di tích trong phiên họp trang bị 28 của Ủy ban Di sản nhân loại vào năm 2004 theo tiêu chuẩn chỉnh văn hóa ii, iii cùng iv.
When the toàn thân of elders receives a written plea for reinstatement, the original judicial committee, if practical, should speak with the indidnppower.com.vndual.
Khi hội đồng trưởng lão nhận 1-1 xin vào lại hội thánh, nếu thực tiễn thì ủy ban tứ pháp trước đây đã khai trừ tín đồ đó bắt buộc là ủy ban gặp gỡ người đó để nói chuyện.
On January 26, 1802, he signed a bill that allowed the president khổng lồ appoint the Librarian of Congress và establishing a Joint Committee on the Library to regulate & oversee it.

Xem thêm: Tải Game Tây Du Ký Online Sv Hỏa Diệm Sơn, Tây Du Ký Online


Ngày 26 tháng 1 năm 1802, ông cam kết ban hành đạo luật đầu tiên về thiết lập cơ cấu Thư dnppower.com.vnện Quốc hội, phương pháp Tổng thống bổ nhiệm chức vụ Thủ thư Quốc hội và thành lập một Ủy ban Lưỡng dnppower.com.vnện về tủ sách nhằm thống kê giám sát và thiết lập nội quy mang lại thư dnppower.com.vnện, cũng tương tự dành đến tổng thống cùng phó tổng thống quyền mượn sách.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M