Channel Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Channel là gì

*
*
*

channel
*

channel /"tʃænl/ danh từ eo biển lòng sông, lòng suối kênh mương, lạch; ống dẫn (nước dầu...) (nghĩa bóng) đường; nguồn (tin tức, ý nghĩ, bốn tưởng...)secret channels of information: hồ hết nguồn tin mậtthrought the usual channels: qua phần đa nguồn hay lệtelegraphic channel: con đường điện báodiplomatic channel: đường dây ngoại giao (rađiô) kênh (kiến trúc) mặt đường xoi (kỹ thuật) máng, rãnhthe Channel biển khơi Măng sơ ngoại cồn từ đào rãnh, đào mương chảy xói (đất) thành khe rãnh (nước mưa) chuyểnto channel inmformation to: đưa tin tức cho hướng về phía (cái gì), xoáy vào (cái gì) (kiến trúc) bào đường xoikênhadministrative channel: kênh hành chánhchannel captain: trưởng kênh cung cấp (hàng)channel control: sự kiểm soát kênhchannel cooperation: sự hợp tác và ký kết kênhchannel effectiveness: sự hữu ích của kênhchannel fees: mức giá qua lại kênh đàochannel of communication: kênh truyền thôngchannel of distribution: kênh phân phốichannel performance: hiệu suất của kênhchannel power: năng lượng của kênhcirculation channel: kênh lưu lại thôngcommercial channel: kênh yêu đương mạiconventional marketing channel: kênh tiếp thị truyền thốngdirect channel: kênh (phân phối) trực tiếpfilter-press wash water channel: kênh xả nước ép lọcheat channel: kênh nhiệtmarketing channel: kênh tiếp thịrationing channel: kênh phân phốitrade channel: kênh yêu đương mạimángfeed channel: máng tiếp nhậnjuice channel: máng dịch épốngair channel: ống hútair channel: ống quạt gióexpulsion smoke channel: ống khóiinduction smoke channel: ống dẫn khóirãnhchannel discountchiết khấu quánh thùheat channelcầu nhiệtmarketing communications channel policychính sách truyền thông tiếp thịsales through one"s own channeltự tiêu tốn <"t∫ænl> o hốc Hốc bên ngoài ống chống bởi vì khuyết tật của việc trám xi măng. o rãnh Rãnh lõm vì xâm thực cửa sông hoặc cái nước ngầm tạo nên. o kênh Một loạt thiết bị nối tiếp với nhau từ nguồn tới vật dụng ghi. Kênh tin tức trong máy tính xách tay o kênh; lòng sông; eo biển § drainage channel : kênh tiêu nước § ore channel : kênh quặng § outflow channel : loại ra § rocking channel : máng đá § tidal channel : kênh triều § channel of ascent : họng núi lửa § channel deposit : trầm tích lòng sông § channel fill : trầm tích lấp lòng (sông) § channel job : công tác trám rãnh § channel pore : lỗ rãnh § channel sands : cat lòng sông § channel wave : sóng kênh
*

*

*Xem thêm: Administrative Officer Là Gì ? Tìm Hiểu Về Nghề Hành Chính Văn Phòng

channel

Từ điển Collocation

channel noun

1 television/radio station

ADJ. radio, television/TV, clip | cable, satellite, terrestrial | commercial, independent | movie, sports, etc.

VERB + CHANNEL change (to), switch (to/over to), tune (in) to I changed channels when the news came on.

CHANNEL + VERB broadcast This channel broadcasts 24 hours a day.

PREP. on a/the ~ There"s an interesting documentary on Channel 4 tonight.

2 route for sending information

ADJ. direct, indirect Journalists always have indirect channels for getting information. | formal, official She first tried lớn get a doctor"s certificate through official channels. | informal | appropriate, conventional, normal, proper, right, usual | effective an effective channel for communication | diplomatic | communication, distribution worldwide distribution channels

VERB + CHANNEL go through, use If you want a visa, you will have to go through the proper channels. | establish, open (up) attempts to xuất hiện up new channels of communication

PREP. through a/the ~ The government hopes to settle the dispute through diplomatic channels.

PHRASES a channel of communication, channels of distribution

3 narrow area of water

ADJ. deep | narrow | drainage, irrigation Irrigation channels supply the crops with water. | river, water The estate has fountains và water channels. | shipping

Từ điển WordNet


n.

a passage for water (or other fluids) to flow through

the fields were crossed with irrigation channels

gutters carried off the rainwater into a series of channels under the street

a deep & relatively narrow toàn thân of water (as in a river or a harbor or a strait linking two larger bodies) that allows the best passage for vessels

the ship went aground in the channel

v.


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. A path or liên kết through which information passes between two devices. A channel can be either internal or external to lớn a microcomputer. 2. In communications, a medium for transferring information. Depending on its type, a communications channel can carry information (data, sound, and/or video) in either analog or digital form. A communications channel can be a physical link, such as the cable connecting two stations in a network, or it can consist of some electromagnetic transmission on one or more frequencies within a bandwidth in the electromagnetic spectrum, as in radio and television, or in optical, microwave, or voice-grade communication. Also called: circuit, line. See also analog, band, bandwidth, digital, electromagnetic spectrum, frequency. 3. A single màu sắc within a digital màu sắc space. For example, the RGB color space contains three channels—red, green, và blue—and all colors within the RGB màu sắc space are created with a combination of one or more of those three màu sắc channels. In CMYK there are four channels—cyan, magenta, yellow, và black. Color management và graphics applications rely on control & manipulation of individual màu sắc channels. See also màu sắc space.

Investopedia Financial Terms


1. The system of intermediaries between the producers, suppliers, consumers, etcetera, for the movement of a good or service. 2. The technical range between support and resistance levels that a stock price has traded in for a specific period of time.Channel StuffingRectangleResistanceSupportTechnical Analysis


Xem thêm: Vib Là Gì ? Ngân Hàng Vib Có Uy Tín Không? Là Nhà Nước Hay Tư Nhân

English Synonym & Antonym Dictionary

channels|channeled|channelled|channeling|channellingsyn.: TV station artery corridor passageway strait waterway