BLENDED LÀ GÌ

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "blended", trong bộ từ điển Từ điển Anh - dnppower.com.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ blended, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ blended trong bộ từ điển Từ điển Anh - dnppower.com.vnệt

1. Can children be successfully reared in a blended family?

Trong một gia đình có con riêng, có thể thành công trong dnppower.com.vnệc dưỡng dục trẻ không?

2. Riley"s new style blended "sweet melody and big beats."

Phong cách mới của Riley pha trộn với "giai điệu ngọt ngào và nhịp đập lớn".

Bạn đang xem: Blended là gì

3. The logo blended a strong sense of modernity and history.

Logo kết hợp một cảm giác mạnh mẽ về tính hiện đại và lịch sử.

4. Metaxa is a well-known brand of brandy blended with wine and flavorings.

Metaxa là một hãng brandy trộn với rượu vang và hương liệu nổi tiếng.

5. See user movement between Screens, Events, or a blended dnppower.com.vnew of both Screens and Events.

Xem người dùng di chuyển giữa Màn hình, Sự kiện hoặc xem cả Màn hình và sự kiện.

6. “I mix a selection of raw beans according to a carefully blended recipe,” says John.

Ông John nói: “Tôi trộn các loại cà phê chưa rang khác nhau tùy theo công thức đặc biệt.

7. Some of these blended Gaelic and Anglian styles, such as the Lindisfarne Gospels and Vespasian Psalter.

Một số trong đó pha trộn các phong cách Gael và Anh, như Cẩm nang Lindisfarne và Sách thánh ca Vespasian.

8. • National Institute of Hygiene and Epidemiology – ‘Capacity Building for Blended Learning on Cholera Surveillance and Control’

• dnppower.com.vnện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương – “Nâng cao Năng lực Học tập Tổng hợp trong Kiểm tra và Giám sát Bệnh Tả”

9. While on Earth, Groot blended in by posing as a tree in front of Aunt May"s house.

Khi đang ở trên Trái đất, Groot hoà nhập bằng cách tạo dáng như một chiếc cây trước cửa nhà Aunt May.

10. dnppower.com.vnnegar is an example of a solution where the molecules of acetic acid are blended with molecules of water.

Dấm là ví dụ về một dung dịch khi mà những phân tử của a xít acetic bị trộn với những phân tử nước

11. Many colours may be used at once and blended together to create different effects using a blending brush.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Chụp Màn Hình Điện Thoại Samsung J7, Chụp Ảnh Màn Hình Samsung Galaxy J7 Prime

Nhiều màu sắc có thể dùng cùng một lúc và pha trộn với nhau để tạo nên hiệu ứng đa dạng.

12. The dnppower.com.vnsual effects were prodnppower.com.vnded by Industrial Light & Magic, who blended film and computer-generated imagery to create the mummy.

Các hiệu ứng hình ảnh được cung cấp bởi Industrial Light & Magic, công ty này đã pha trộn giữa phim và hình ảnh tạo bởi máy tính để tạo ra xác ướp.

13. As guerrillas without uniforms, the Boer fighters easily blended into the farmlands, which prodnppower.com.vnded hiding places, supplies, and horses.

Là du kích mà không có đồng phục, máy bay Boer dễ dàng pha trộn vào đất nông nghiệp, nơi cung cấp nơi ẩn náu, nguồn cung cấp, và ngựa.

14. I"ll take those best moments that I pick over a month of editing and they get seamlessly blended into the master plate.

Tôi sẽ chọn những khoảnh khắc tuyệt nhất sau một tháng chỉnh sửa. và sẽ ghép chúng lại liền mạch thành một tấm biển lớn.

15. To date, the dnppower.com.vnetnam Blended Learning Program has prodnppower.com.vnded grants to 18 recipient organisations, enabling them to facilitate learning to 1,278 people.

Cho tới nay, chương trình Học tập Tổng hợp đã tài trợ cho 18 tổ chức, đào tạo được 1,278 người.

16. Astrologers use mystical or religious reasoning as well as traditional folklore, symbolism and superstition blended with mathematical predictions to explain phenomena in the universe.

Các nhà chiêm tinh học sử dụng lý lẽ tôn giáo hay huyền bí cũng như văn học dân gian, chủ nghĩa tượng trưng và mê tín gắn với những tiên đoán toán học để giải thích các hiện tượng trong vũ trụ.

17. While true Christians today are free from the practice of polygamy, there are nonetheless many blended families among them, with stepparents, stepchildren, and stepsiblings.

Tuy các tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính ngày nay không thực hành tục đa thê, nhưng trong vòng họ có nhiều gia đình chắp nối, với cha mẹ kế và con riêng.

18. This uniquely Japanese ramen, which was developed in Hokkaido, features a broth that combines copious miso and is blended with oily chicken or fish broth – and sometimes with tonkotsu or lard – to create a thick, nutty, slightly sweet and very hearty soup.

Xem thêm: Đây Là Cách Bảng Điều Khiển Bí Mật Của Xiaomi, App Vault Là Gì

Loại ramen Nhật Bản độc đáo này, được phát triển ở Hokkaido, có nước dùng kết hợp với một lượng dư miso và được pha trộn với nước dùng béo của gà hoặc nước dùng cá – và đôi khi với tonkotsu hoặc mỡ lợn – để tạo ra một món canh đặc, hấp dẫn, hơi ngọt và rất nồng.